Cài đặt apache cho centos

Admin| Ngày 03/05/2019| 123

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách để cài đặt apache hoặc httpd cho centos. Apache HTTP Server là một phần mềm, một máy chủ web sử dụng mã nguồn mở và miễn phí cho hệ thống Linux

1. Kiểm tra apache đã tồn tại chưa

Apache thường có sẵn khi cài hệ điều hành centos, centos 7 là phiên bản 2.4 còn centos 6 là phiên bản 2.2, vì vậy nên chúng ta dùng lệnh sau để kiểm tra như sau:

# service httpd status   	 #RHEL/CentOS/Fedora 

Nếu kết quả trả về

2. Cài đặt apache cho centos

Bước trên bạn đã biết cách kiểm tra apache đã tồn tài hay chưa, nếu chưa tồn tài thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt bằng lệnh sau

# yum install httpd

3. Cấu hình khởi động Apache mỗi lần hệ điều hành khởi động.

Lệnh sau sẽ làm apache khởi động mỗi khi hệ điều hành boot lên hoặc được reboot lại.

# chkconfig httpd on

Và khởi động dịch vụ này lên bằng lệnh

# service httpd start

Sau khi cài đặt các bước trên thì bạn mở trình duyệt chrome, firefox hoặc trình duyệt nào đó. Bạn gõ địa chỉ IP server của bạn vào thanh address, ví dụ http://ip_server_của_bạn, nếu hiện ra như hình là bạn đã cài đặt thành công.

Kiểm tra phiên bản php mới cài xong bằng lệnh:

# httpd -v

Kiểm tra apache đã mở port 80 và 443 chưa:

# netstat -natp | grep httpd

Cấu hình firewall mở port 80 và port 443

# iptables -A INPUT -p tcp --match multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

4. Thêm domain vào Apache.

Tạo 1 file example.conf trong thư mục /etc/httpd/conf.d với nội dung như sau

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@example.org
   ServerName example.org
   ServerAlias www.example.org
   DocumentRoot /home/www/example.org/public_html/
   ErrorLog /home/www/example.org/logs/error.log
   CustomLog /home/www/example.org/logs/access.log combined
</VirtualHost>

Thay domain example.org thành domain của bạn

Sau đó bạn tạo thư mục như đường dẫn ở trên bằng lệnh:

# mkdir -p /var/www/example.org/public_html

# mkdir -p /var/www/example.org/logs

5. Lời kết

Khi bạn làm theo những bước này theo đúng trình tự, bạn đã có thể cài đặt Apache cho Centos rồi đó. Bây giờ bạn thử upload 1 file html nào đó lên thử thành quả của mình đi nhé. Chúc bạn thành công.