Enable Gzip Compression Nginx - bật nén gzip nginx

Admin| Ngày 06/05/2019| 72

Gzip Compression được các trình duyệt (browser) hiện nay hỗ trợ để nén dữ liệu truyền tải giữa Server & Browser nhằm tăng tốcEnable Gzip Compression Apache - blog-xtraffic.pep.vnEnable Gzip Compression Apache - blog-xtraffic.pep.vnEnable Gzip Compression Apache - blog-xtraffic.pep.vnđộ tải, và tiết kiệm băng thông nhiều hơn. kdata.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách kích hoạt tính năng nén Gzip trên nginx (Enable Gzip Compression Nginx)

Cách bật nén gzip nginx

Để kích hoạt Gzip trên Nginx áp dụng cho tất cả các website trên Server, thì bạn thêm dòng sau trong block “http {…}” tại file cấu hình Nginx là “/etc/nginx/nginx.conf” bằng phần mềm WinSCP

http { #Thêm đoạn sau vào cuối... 
gzip on;
gzip_comp_level 2; 
gzip_min_length 1440; 
gzip_buffers 16 8k; 
gzip_types text/xml text/css text/plain text/x-component text/x-js text/richtext text/xsd text/xsl image/svg+xml application/xhtml+xml application/xml image/x-icon application/rdf+xml application/xml+rdf application/rss+xml application/xml+rss application/atom+xml application/xml+atom text/javascript application/javascript application/x-javascript application/json application/x-font-ttf application/x-font-otf font/truetype font/opentype; 
gzip_vary on; 
gzip_proxied any; 
gzip_disable "MSIE [1-6]\."; } 

Lưu lại và khởi động lại Nginx bằng lệnh sau :

# service nginx restart