Hướng dẫn cài đặt MariaDB server trên Centos 7

Admin| Ngày 04/05/2019| 454

Để cài đặt MariaDB server trên Centos 7, bạn hãy làm theo từng bước như hướng dẫn sau nhé.

Phiên bản CentOS 7, MySQL được thay thế bằng MariaDB. Thực chất MariaDB chính là bản tối ưu MySQL để có hiệu suất cao hơn, về mặt cơ bản, các lệnh giống nhau. Để tiến hành cài đặt bạn cần kiểm tra gói cài đặt của MariaDB trên VPS đã có sẵn hay chưa.

1

yum search MariaDB

1. Kiểm tra phiên bản MariaD

1

yum info mariadb

Sau khi kiểm tra xong chúng ta tiến hành cài đặt.

1

yum install mariadb-server

Gõ y  rồi enter

Quá trình kết thúc

2. Bật chức năng tự khởi động

1

systemctl enable mariadb.service

3. Khởi động MariaDB

1

systemctl start mariadb.service

4. Kiểm tra lại trạng thái của MariaD

1

systemctl status mariadb.service

Sau khi cài đặt và MariaDB đã chạy, cần tiến hành cài đặt bảo mật cho MariaDB. Chạy lệnh

1

mysql_secure_installation

Nhấn enter vì lúc này mật khẩu hiện tại là rỗng. (Tài khoản root của MariaDB này khác với tài khoản root của VPS)

Gõ y  rồi nhấn enter để đặt mật khẩu cho user root

Nhập mật khẩu rồi nhấn enter, nhắc lại mật khẩu lần nữa.

Bạn có xóa user anonymous không, nhập y và enter

Tắt đăng nhập từ xa của user root, nhập y  và enter.

Xóa database test, nhập y và enter

Load lại thông tin, nhập y  và enter

Hoàn thành

5. Tạo Database và user quản trị Database

Bạn nên tạo mỗi user quản trị Database ứng với 1 website, tránh dùng user root, vì nếu ai có user này sẽ có toàn quyền với CSDL của bạn.

Trước tiên, bạn đăng nhập vào MariaDB server

1

mysql -u root -p123456789

trong đó user là root, mật khẩu là 123456789

6. Tạo CSDL

1

create database database1;

Trong đó database1 là tên CSDL.

7. Tạo user

1

create user 'user'@localhost identified by '123456';

8. Gán database cho user

1

GRANT ALL ON database1.* TO 'user'@'localhost';

Bạn kiểm tra lại thông tin mình vừa tạo

9. Kiểm tra các CSDL

 

1

show databases;

10. Kiểm tra user

1

select user,host,password from mysql.user;

Chúc bạn thành công.