Hướng dẫn cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7

Admin| Ngày 04/05/2019| 87

Nếu PHP phiên bản cũ không làm bạn hài lòng thì bạn hoàn toàn có thể tự cài đặt PHP 5.6 / 7.1 trên Centos 7 cho server của bạn. Hãy cùng làm theo các bước hướng dẫn bên dưới đây.

Cài đặt remi repository

1

sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Bật remi-php7

1

sudo yum-config-manager --enable remi-php71

Cài PHP 5.6 thì dùng lệnh này

1

sudo yum-config-manager --enable remi-php56

Cài đặt PHP và một số module thông dụng

sudo yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap \

php-zip php-fileinfo php-redis php-imap php-bcmath php-fpm php-memcached \

php-msgpack php-soap php-snmp php-mbstring php-mongo php-mongodb php-simplexml –y

Check phiên bản và module PHP

1
2

3

php -v #Check version php

 

php -m #Check module

Cài đặt Zend Opcache để tăng tốc xử lý PHP (cache các file PHP đã được biên địch để giảm tải CPU)

sudo yum install php-pecl-zendopcache -y

Bật cli (bỏ dấu ; trước dòng và cho giá trị = 1)

1

2

3

4

vim /etc/php.d/10-opcache.ini

 

; Determines if Zend OPCache is enabled

opcache.enable_cli=1

Restart php-fpm