Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên Centos 7 chi tiết nhất

Admin| Ngày 06/05/2019| 77

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên Centos 7 chi tiết nhất trong bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu trên MySQL server. Cùng tham khảo và thực hiện theo các bước dưới đây.

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin

Khác với Apache, MariaDB hay PHP, các gói phpMyAdmin không có sẵn, tuy nhiên bạn cũng có thể kiểm tra bằng lệnh:

# yum info phpMyAdmin

Nếu kết quả trả về là không có các gói này thì để cài đặt, bạn phải sử dụng Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo.

# yum install epel-release

Nhập “y” và nhấn Enter

Quá trình cài đặt kết thúc

Bây giờ bạn hãy kiểm tra lại.

# yum info phpMyAdmin

Sau khi đã có các gói cài đặt, hãy tiến hành bằng lệnh:

# yum install phpmyadmin

Nhập “y” và nhấn Enter.

Tiếp tục nhập “y” và nhấn Enter.

Sau khi cài đặt xong, bạn vẫn chưa truy cập được vào địa chỉ http://yourip/phpmyadmin (vì phpMyAdmin giới hạn quyền truy cập từ các ip khác) thì để thay đổi, bạn mở file

/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf  Bằng phần mềm Winscp

Tìm và sửa thành

<IfModule mod_authz_core.c>
     # Apache 2.4
     <RequireAny>
       #Require ip 127.0.0.1
       #Require ip ::1
                Require all granted
     </RequireAny>
</IfModule>

(Thêm # vào 2 dòng Require ip 127.0.0.1 và Require ip ::1 để loại bỏ chúng và thêm vào Require all granted).

Bạn cũng có thể cài truy cập vào phpMyAdmin bằng ip của bạn. Tuy nhiên nếu bạn dùng ip động thì không nên vì như thế mỗi lần muốn truy cập bạn chỉnh lại một lần.

Bây giờ hãy thử truy cập vào http://yourip/phpmyadmin (hay http://domain/phpmyadmin) lại xem nhé.

Đăng nhập bằng user đã tạo.

Chúc các bạn thành công!